Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

  油尖區文化藝術協會 主辦

油尖旺民政事務處

  協辦

新聲國樂團

  
中樂悠揚慶回歸

其他活動選項